Beloningsbeleid

Doel beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van La Rivière Hypotheken is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit bekent dat we voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot het onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Voorts moet het beloningsbeleid zorgen voor een gezonde, stimulerende werking waarbij de belangen van onze klant en de onderneming niet uit het oog verloren mogen gaan.

Uitgangspunten beloningsbeleid

Het beloningsbeleid dient aan de volgende uitgangspunten te voldoen:

 • Marktconform i.v.m. het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling
 • Transparant
 • Eenvoudig
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Maximeren van variabel inkomen
 • Adviseur geeft passend advies.

 

 Intern beloningsbeleid

La Rivière Hypotheken kent de volgende beloningscomponenten:

 1. Salaris en vakantiegeld;
 2. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 3. Studiekosten die vanuit wet- (Wft), regelgeving of anderszins noodzakelijk zijn om de functie te kunnen en mogen vervullen worden voor 50% vergoed.
 4. Laptop van de zaak. Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan een laptop van de zaak worden toegewezen door de directie.
 5. Telefoon van de zaak. Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan de directie besluiten een mobiele telefoon ter beschikking te stellen.

Beloningsmodel onderneming

La Rivière Hypotheken handelt altijd in het belang van de klant, zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

De beloning voor de onderneming bestaat uit en van onderstaande mogelijkheden:

 • Beloning op basis van provisie (door aanbieders) 
 • Beloning op basis van vaste fee (door klant)
 • Beloning op basis van urendeclaratie (door klant)
 • Een combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Bovengenoemde beloningsvormen zijn opgenomen in de verschillende dienstverleningsdocumenten. Bij beloning door de aanbieder geldt de passende provisieregel, ook wel de inducementnorm genoemd. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

 

Risicobeheersing

Het beloningsbeleid van La Rivière Hypotheken is gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten. Het beloningsbeleid heeft een directie relatie met betrekking tot:

 • Continuïteit van de onderneming
 • Beheersbaarheid van de personeelskosten
 • Onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • Verloop van personeel

Variabele beloning

Wij kennen geen variabele beloningsstructuur. Wij willen op deze manier bijdragen aan een duidelijke en open beloningsstructuur welke bijdraagt aan een goede advisering/behandeling van onze klanten. We willen dat er voor de medewerkers geen omzetprikkels zijn zodat deze alleen op basis van kwaliteit adviezen geeft aan onze klanten. Op basis van het functioneren van een medewerker kan er een vaste eindejaarsuitkering verstrekt aan onze medewerkers. Deze vaste beloning wordt niet beïnvloed door omzetprikkels, maar wordt toegekend op basis van het inhoudelijk functioneren van onze medewerker.

Transparantie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van La Rivière Hypotheken is transparant en wordt onder andere gecommuniceerd op de website en in de dienstenwijzer. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond.

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt zo nodig een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden.

Hierbij moet men denken aan:

 • Voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving die consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • Dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden?
 • Zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor een salarisverhoging? Waarop is dit gebaseerd?

Bovenstaand beloningsbeleid is van toepassing op alle ondernemingen welke onderdeel zijn van Intermaster b.v. h.o.n.v.  La Rivière Hypotheken.

 

× Hoe kan ik je helpen?